تور کوش آداسی ویژه ۲۹ مرداد و ۱ شهریور

کد تور : Hirman_951

  • این پکیج شامل در تاریخ ۲۹ مرداد ۲۰۰/۰۰۰ تومان کاهش نرخ می باشد.
تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۵/۲۹
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۶/۷
مدت اقامت : ۶ و ۷
سفر هوایی : سان اکسپرس
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
03:15
ساعت رفت
00:45
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
grand kurdoglu / Kuşadası / BB
Standard
۶شب
۶,۲۲۵,۰۰۰ تومان ۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۶۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲
LAMBIANCE / Kuşadası / ALL
Standard
۶شب
۶,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۸,۸۶۵,۰۰۰ تومان ۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳
dabaklar / Kuşadası / HB
Standard
۶شب
۷,۱۲۵,۰۰۰ تومان ۹,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۱۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴
Belmare / Kuşadası / ALL
Standard
۶شب
۷,۷۲۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۶,۱۱۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵
lambiance royal kusadasi / Kuşadası / ALL
Standard
۶شب
۷,۸۷۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۶
GOLDEN SAHIN / Kuşadası / ALL
Standard
۶شب
۸,۴۷۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۶۱۵,۰۰۰ تومان ۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۷
Richmond Ephesus / Kuşadası / ALL
Standard
۶شب
۱۰,۱۲۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۱۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸
Aria claros / Kuşadası / ALL
Club room
۶شب
۱۰,۱۲۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۱۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹
Tusan beachTusan beach/توسان بیچ / Kuşadası / ALL
Standard
۶شب
۱۰,۲۷۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰
labranda / Kuşadası / ALL
Club room
۶شب
۱۱,۳۲۵,۰۰۰ تومان ۱۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۷,۹۱۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱
LE BLUE / Kuşadası / UALL
Lux
Standard
۶شب
۱۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۷۳۵,۰۰۰ تومان ۸,۰۲۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲
pine bay / Kuşadası / ALL
Top
Standard
۶شب
۱۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان ۱۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۶۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳
Sealight Resort / Kuşadası / UALL
Standard
۶شب
۱۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان ۱۶,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۶۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴
Palm wings / Kuşadası / ALL
Standard
۶شب
۱۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۶۲۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵
Amara Sealight Elite / Kuşadası / UALL
Standard
۶شب
۱۳,۸۷۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶
sunis effessunis effes/سونیس افس / Kuşadası / UALL
Standard
۶شب
۱۳,۸۷۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷
Aqua Fantasy / Kuşadası / ALL
Standard
۶شب
۱۴,۶۲۵,۰۰۰ تومان ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۹,۵۶۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸
Korumar / Kuşadası / UALL
Standard
۶شب
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۲۲۵,۰۰۰ تومان ۹,۶۷۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۲۲۵,۰۰۰ تومان
۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۶۵,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
LAMBIANCE / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۹۷۵,۰۰۰ تومان
۸,۸۶۵,۰۰۰ تومان
۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
dabaklar / HB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۱۲۵,۰۰۰ تومان
۹,۳۷۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۱۵,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Belmare / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۷۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان
۶,۱۱۵,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۸۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
GOLDEN SAHIN / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۴۷۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۶۱۵,۰۰۰ تومان
۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۰,۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۱۵,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Aria claros / ALL
Club room
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۰,۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۱۵,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Tusan beachTusan beach/توسان بیچ / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۰,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۶۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
labranda / ALL
Club room
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۱,۳۲۵,۰۰۰ تومان
۱۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۱۵,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
LE BLUE / UALL
Lux
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۷۳۵,۰۰۰ تومان
۸,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
pine bay / ALL
Top
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان
۱۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۶۵,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان
۱۶,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۶۵,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Palm wings / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۶۲۵,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۳,۸۷۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۱۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
sunis effessunis effes/سونیس افس / UALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۳,۸۷۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۱۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Aqua Fantasy / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۴,۶۲۵,۰۰۰ تومان
۲۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۹,۵۶۵,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۱۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Korumar / UALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۲۲۵,۰۰۰ تومان
۹,۶۷۵,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
  • بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • ۶ شب اقامت در هتل
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
  • نرخ کودک زیر دو سال ۴۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
  • هنگام ثبت نام دریافت ۵۰% مبلغ الزامیست.
  • بار مجاز مسافر ۳۰ کیلو می باشد.