توربلغارستان ۷ شهریور(۷شب)

کد تور : Hirman_949

تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۶/۷
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۵/۱۴
مدت اقامت : ۷ و ۸
سفر هوایی : قشم ایر
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
18:00
ساعت رفت
20:00
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
Holiday Park / Varna / BB
Standard
۷شب
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲
Palma / Varna / HB
Standard
۷شب
۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳
shipka / Varna / BB
Standard
۷شب
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴
Central / Varna / ALL
Standard
۷شب
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵
heliosa / Varna / UALL
Standard
۷شب
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶
Elena / Varna / ALL
Standard
۷شب
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷
Luna / Varna / HB
Standard
۷شب
۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۸
Golden Line / Varna / BB
Standard
۷شب
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۹
Double Tree By Hilton / Varna / UALL
Standard
۷شب
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
Palm Beach / Varna / ALL
Standard
۷شب
۱۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
International / Varna / HB
Standard
۷شب
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲
Marina Grand Beach / Varna / ALL
Standard
۷شب
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
riu astoria beach / Varna / ALL
Standard
۷شب
۱۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
international / Varna / ALL
Standard
۷شب
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Palma / HB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
shipka / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Central / ALL
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
heliosa / UALL
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Elena / ALL
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Luna / HB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Palm Beach / ALL
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
  • بلیط رفتو برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • سیمکارت برای هر اتاق
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان 
  • ویزا
 
• اصل گذرنامه با ۷ ماه اعتبار از تاریخ سفر 
• اصل پاسپورت با حداقل ۳ ماه اعتبار از زمان خروج مسافر از بلغارستان 
• کپی صفحه اول پاسپورت و ویزا ها ( شنگن –بلغارستان-رومانی –قبرس-آمریکا-کانادا) 
• یک قطعه عکس(۳.۵×۴.۵) یا۴*۳ تمام رخ،رنگی،پشت زمینه سفید،بدون عینک 
• تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح(در فایل پیوستی) 
• به صورت جداگانه A۴ کپی تمامی صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه و کپی رونوشت کارت ملی 
• A۴ کپی صفحه اول و دوم پاسپورت هر کدام به صورت جداگانه و صفحات دارای ویزا روی برگه 
• گواهی بانکی حداقل ۳ ماهه همراه مهر بانک و نام شخص . 
• ارائه کلیه مدارک مبنی برعلت رد شدن ویزا در صورت رد شدن از سفارت سایر کشورهای اروپایی. 
• گواهی اشتغال به کار با جوایز کسب - پروانه مطب - اساس نامه شرکت ( با ترجمه ) 
• چک ضمانت شخص ثالث به ازای هر نفر 
• حضور مسافر در سفارت جهت انگشت نگاری الزامی می باشد.
 
نرخ کودک زیر ۲ سال مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ تومان می باشد. 
هتل و پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد. 
حضور مسافر جهت انگشت نگاری الزامی می باشد. 
مدت زمان لازم جهت اخذ ویزا ۱۰ روز کاری می باشد 
مبلغ بیمه افراد بالای ۵۵ سال بصورت جداگانه از مسافر دریافت میگردد. 
پرداخت ۷۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است. 
هتل و پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشند. 
هرگونه کنسلی تور از سمت مسافر سوخت کامل می باشد. 
مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.