تور آنتالیا ۳۱ مرداد-۱و۲ شهریور ۷روزه

کد تور : Hirman_946

تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۵/۳۱
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۶/۸
مدت اقامت : ۶ و ۷
سفر هوایی : ایران ایر
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
23:00
ساعت رفت
02:00
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
lara palace / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان ۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲
prima hotel / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۳
asia hotel / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۵,۵۷۵,۰۰۰ تومان ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۴
joker side / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۵
armir palace / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۷,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۶
Rios beach / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۷
monna rosa beach / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۶,۱۷۵,۰۰۰ تومان ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۸
matiate / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۶,۳۲۵,۰۰۰ تومان ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۹
mona rosa garden / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۶,۳۲۵,۰۰۰ تومان ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰
club sunny world / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱
Lara Hadrianus / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲
armir resort / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۶,۹۲۵,۰۰۰ تومان ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳
hedef beach / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۶۲۵,۰۰۰ تومان ۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴
klas more / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۷,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵
RAMADA RESORT SIDE / Antalya / UALL
Top
Standard
۶شب
۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان ۵,۸۷۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶
ozkaymak falez / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷
senza the inn / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۸,۶۱۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸
imperial turkiz resort / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۸,۷۲۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۲۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹
IMPERIAL SUNLAND / Antalya / UALL
Top
Standard
۶شب
۸,۸۷۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۷۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰
wind of lara / Antalya / UALL
Top
Standard
۶شب
۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۳۷۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲۱
lara family club / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۹,۴۷۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲۲
Kervansaray Lara / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۴۷۵,۰۰۰ تومان ۶,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳
ramada resort lara / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۷۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲۴
orange county belek / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵
ORANGE COUNTY ANTALYA / Antalya / UALL
Top
Standard
۶شب
۱۰,۵۲۵,۰۰۰ تومان ۱۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۱۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲۶
Grand Park Lara / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۱۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۲۵,۰۰۰ تومان ۷,۵۲۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲۷
orange county resort kemer / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۲۲۵,۰۰۰ تومان ۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲۸
crystal water world / Antalya / UALL
Top
Standard
۶شب
۱۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۱۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹
AMARA PRESTIGE / Antalya / UALL
Top
Standard
۶شب
۱۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۲۵,۰۰۰ تومان ۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
lara palace / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان
۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
prima hotel / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
asia hotel / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۵۷۵,۰۰۰ تومان
۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
joker side / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
armir palace / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Rios beach / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۱۷۵,۰۰۰ تومان
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
matiate / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۳۲۵,۰۰۰ تومان
۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۱۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۳۲۵,۰۰۰ تومان
۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
armir resort / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۹۲۵,۰۰۰ تومان
۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۱۵,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
hedef beach / UALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۶۲۵,۰۰۰ تومان
۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
klas more / UALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۲۷۰,۰۰۰ تومان
۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
RAMADA RESORT SIDE / UALL
Top
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
۵,۸۷۵,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۱۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۱۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
senza the inn / UALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۶۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۱۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۷۲۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۲۱۵,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۱۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
IMPERIAL SUNLAND / UALL
Top
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۸۷۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۷۷۵,۰۰۰ تومان
۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۲۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
wind of lara / UALL
Top
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۳۷۵,۰۰۰ تومان
۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۲۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۴۷۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۲۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۴۷۵,۰۰۰ تومان
۶,۶۳۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۲۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۷۵,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۲۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۲۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۰,۵۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۱۵,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۲۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۹۲۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۲۵,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۲۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۲۲۵,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۲۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
crystal water world / UALL
Top
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۲۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
AMARA PRESTIGE / UALL
Top
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۹۲۵,۰۰۰ تومان
۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
 
  • بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر
  • ترانسفر فرودگاهی
  • تور لیدر فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • یک گشت خرید تمام روز- روز آخر(ozdelik mall- agora mall-arasta bazar-ikea) به استثنا هتل های ( ramada resort- lara family club)
  • پاسپورت با۷ماه تاریخ اعتبار
  • نرخ کودک زیر ۲سال ۲۹۰/۰۰۰ تومان میباشد.
  • ترانسفر از فرود گاه دنیزلی تا هتل زمینی میباشد.
  • برای افراد بالای۶۰ سال هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامیست.
  • پرداخت ۷۰% مبلغ در زمان عقد قرارداد الزامی می باشد.