تور تایلند( پاتایا) ۳۱ شهریور

کد تور : Hirman_938


 
تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۶/۳۱
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۷/۸
مدت اقامت : ۷ و ۸
سفر هوایی : ماهان
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
22:10
ساعت رفت
22:30
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
mp residence hotel / Pattaya / BB
Standard
۷شب
۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۲
sawasdee sunshine / Pattaya / BB
Standard
۷شب
۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۳
sun resort / Pattaya / BB
Standard
۷شب
۶,۲۲۵,۰۰۰ تومان ۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۲۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۲۵,۰۰۰ تومان
۴
Piyada Residence Pattaya / Pattaya / BB
Standard
۷شب
۶,۲۷۵,۰۰۰ تومان ۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۷۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۷۵,۰۰۰ تومان
۵
sawasdee sunshine / Pattaya / BB
Sea view
۷شب
۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۶۲۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۶
FX Hotel Pattaya / Pattaya / BB
Standard
۷شب
۶,۶۶۵,۰۰۰ تومان ۷,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۶,۴۶۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۶۵,۰۰۰ تومان
۷
Manita Boutique / Pattaya / BB
Standard
۷شب
۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۸
Boutiqe City / Pattaya / BB
Top
Standard
۷شب
۶,۹۲۵,۰۰۰ تومان ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان - ۶,۶۲۵,۰۰۰ تومان
۹
Markland / Pattaya / BB
Standard
۷شب
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
selection / Pattaya / BB
Standard
۷شب
۷,۳۶۵,۰۰۰ تومان ۹,۳۷۵,۰۰۰ تومان - ۷,۰۶۵,۰۰۰ تومان
۱۱
Pattaya Seaview / Pattaya / BB
Standard
۷شب
۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۹,۷۲۵,۰۰۰ تومان ۷,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۱۲
citrus grand hotel / Pattaya / BB
Standard
۷شب
۷,۷۲۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - ۷,۴۲۵,۰۰۰ تومان
۱۳
vista / Pattaya / BB
Standard
۷شب
۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۴۲۵,۰۰۰ تومان ۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴
LONG BEACH / Pattaya / BB
Standard
۷شب
۸,۱۶۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۷۵,۰۰۰ تومان - ۷,۸۶۵,۰۰۰ تومان
۱۵
The Bayview / Pattaya / BB
Standard
۷شب
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان - ۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
Welcome World / Pattaya / BB
Standard
۷شب
۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷
dusit thani / Pattaya / BB
Standard
۷شب
۹,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۲۵,۰۰۰ تومان ۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
sun resort / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۲۲۵,۰۰۰ تومان
۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۵,۹۲۵,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۲۷۵,۰۰۰ تومان
۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۷۵,۰۰۰ تومان
۵,۹۷۵,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Sea view
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۲۵,۰۰۰ تومان
۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۶۶۵,۰۰۰ تومان
۷,۹۷۵,۰۰۰ تومان
۶,۴۶۵,۰۰۰ تومان
۶,۳۶۵,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Boutiqe City / BB
Top
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۹۲۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
-
۶,۶۲۵,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Markland / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
selection / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۳۶۵,۰۰۰ تومان
۹,۳۷۵,۰۰۰ تومان
-
۷,۰۶۵,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۹,۷۲۵,۰۰۰ تومان
۷,۳۴۰,۰۰۰ تومان
۷,۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۷۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
-
۷,۴۲۵,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
vista / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۴۲۵,۰۰۰ تومان
۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
LONG BEACH / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۸۷۵,۰۰۰ تومان
-
۷,۸۶۵,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
-
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
 • بلیط رفت و برگشت
  ویزا توریستی
  ترانسفر فرودگاهی
  اقامت با صبحانه
  سیم کارت اعتباری تایلند
  لیدر فارسی زبان
  گشت شهری
 • پرداخت ۵۰% مبلغ تور به هنگام عقد قرارداد الزامی است.
  مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت اعتبار و ممنوعیت خروج از کشور به عهده خود مسافر است.
  قیمت تور برای نوزاد زیر ۲ سال ۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان است.