تور تایلند(پوکت) ۳۱ شهریور

کد تور : Hirman_930

 • این پکیج شامل ۱۰۰/۰۰۰ تومان کاهش نرخ می باشد.
تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۶/۳۱
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۷/۸
مدت اقامت : ۷ و ۸
سفر هوایی : ماهان
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
21:10
ساعت رفت
22:30
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
Patong Holiday / Phuket / BB
Standard
۷شب
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲
sharaya residence / Phuket / BB
Standard
۷شب
۷,۰۲۵,۰۰۰ تومان ۷,۸۱۵,۰۰۰ تومان ۶,۸۲۵,۰۰۰ تومان ۶,۷۲۵,۰۰۰ تومان
۳
the natural resort / Phuket / BB
Standard
۷شب
۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴
i dee hotel / Phuket / BB
Standard
۷شب
۷,۳۷۵,۰۰۰ تومان ۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۱۷۵,۰۰۰ تومان ۷,۰۷۵,۰۰۰ تومان
۵
Andatel Grandé / Phuket / BB
Standard
۷شب
۷,۴۶۵,۰۰۰ تومان ۸,۵۱۵,۰۰۰ تومان - ۷,۱۶۵,۰۰۰ تومان
۶
phoenix grand / Phuket / BB
Standard
۷شب
۷,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۸,۸۶۵,۰۰۰ تومان - ۷,۳۴۰,۰۰۰ تومان
۷
Araya Beach Patong / Phuket / BB
Standard
۷شب
۷,۷۲۵,۰۰۰ تومان ۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۲۵,۰۰۰ تومان ۷,۴۲۵,۰۰۰ تومان
۸
Patong Heritage / Phuket / BB
Standard
۷شب
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۴۲۵,۰۰۰ تومان
۹
the marina phuket / Phuket / BB
Standard
۷شب
۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰
the royal paradise / Phuket / BB
Standard
۷شب
۸,۵۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۶۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۳۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۲۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱
FISHERMAN / Phuket / BB
Standard
۷شب
۸,۷۶۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان ۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان ۸,۴۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲
Centara Blue Marine / Phuket / BB
Standard
۷شب
۸,۸۶۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۳۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۶۶۵,۰۰۰ تومان ۸,۵۶۵,۰۰۰ تومان
۱۳
Duangjitt / Phuket / BB
Standard
۷شب
۹,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۶۵,۰۰۰ تومان ۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۱۴
Thavorn Beach Village / Phuket / BB
Standard
۷شب
۱۰,۰۱۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۱۵,۰۰۰ تومان ۹,۸۱۵,۰۰۰ تومان ۹,۷۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵
Novotel / Phuket / BB
Standard
۷شب
۱۰,۱۷۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۹,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۹,۸۷۵,۰۰۰ تومان
۱۶
Marriott Resort / Phuket / BB
Standard
۷شب
۱۱,۷۲۵,۰۰۰ تومان ۱۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۲۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۷,۸۱۵,۰۰۰ تومان
۶,۸۲۵,۰۰۰ تومان
۶,۷۲۵,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۳۷۵,۰۰۰ تومان
۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۷۵,۰۰۰ تومان
۷,۰۷۵,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۴۶۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۱۵,۰۰۰ تومان
-
۷,۱۶۵,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۸,۸۶۵,۰۰۰ تومان
-
۷,۳۴۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۷۲۵,۰۰۰ تومان
۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۲۵,۰۰۰ تومان
۷,۴۲۵,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۲۵,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۵۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۶۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۳۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۲۱۵,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
FISHERMAN / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۶۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۸۶۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۳۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۶۶۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۶۵,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Duangjitt / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۶۵,۰۰۰ تومان
۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۰,۰۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۱۵,۰۰۰ تومان
۹,۸۱۵,۰۰۰ تومان
۹,۷۱۵,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Novotel / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۰,۱۷۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۹,۹۷۵,۰۰۰ تومان
۹,۸۷۵,۰۰۰ تومان

۱۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۱,۷۲۵,۰۰۰ تومان
۱۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۵۲۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
 
 • بلیط رفت و برگشت
  ویزا
  ترانسفر فرودگاهی و بین شهری
  اقامت با صبحانه
  بیمه مسافرتی
  لیدر فارسی زبان
 
 •  پاسپورت با ۷ماه اعتبار
  - کپی شناسنامه و کارت ملی
  - پرینت ۱ ماه آخر حساب با مهر بانک
  - ۱ قطعه عکس رنگی ۳*۴
  - آدرس، شغل و شماره تماس مسافر
 • نرخ تور برای کودک زیر ۲ سال ۹۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.
  برخی از هتل‌ها کودک با تخت پذیرش نمی‌کنند، برای همین برای آنها نرخی درج نشده است.
  مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می‌ باشد.
  بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می‌ باشد.
  هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
  پرداخت ۵۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی‌ ست.
  هتل و پرواز به صورت چارتر وغیر قابل استرداد می‌ باشند.
  بار مجاز پرواز داخلی به پوکت ۱۵ کیلو میباشد