استانبول لحظه آخری ویژه ۲۴ خرداد

کد تور : Hirman_918

تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۳/۲۴
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۳/۲۷
مدت اقامت : ۳ و ۴
سفر هوایی : ایران ایرتورز
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
19:45
ساعت رفت
21:30
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
Sabena / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۲,۹۶۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۵۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲
arach hotel harbiye / Istanbul / BB
Top
Standard
۳شب
۳,۰۳۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۱۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۳
Grand Liza / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۷۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۴
Kaya madrid / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۲۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵
Alfa / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۶
All-inn / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۷
White Monarch / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۳۷۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۸
Grand Ünal / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۵۱۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۹
Dora / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰
kervansaray / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۶۳۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱
marmaray / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۶۳۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲
Feronya / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۶۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۱۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳
Titanic Business / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۷۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴
Grand halic / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۶۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵
Konak / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۸۸۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶
Central Palace / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۰۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷
titanic downtown beyoglu / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۴,۱۷۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸
Grand Oztanik / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۴,۳۰۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۲۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹
Avantgarde / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۴,۳۰۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۲۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰
lamartine / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۴,۳۰۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۶۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۱
Grand Cevahir / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۷۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۲
Golden Age / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۴,۴۰۵,۰۰۰ تومان ۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳
Titanic City / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۴
holiday inn sisli / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۴,۵۱۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵
Hilton Bomonti / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۵,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۷,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۶
Mercure Bosphprus / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۷
Marriott Sisli / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۲۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۸
Grand Hyatt / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۶,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹
CVK park bosphorus / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۳۰
Swissotel The Bosphorus / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۸,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۶۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Sabena / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۹۶۵,۰۰۰ تومان
۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۵۵,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۰۳۵,۰۰۰ تومان
۳,۷۱۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Grand Liza / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۷۵,۰۰۰ تومان
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۲۴۵,۰۰۰ تومان
۴,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۲۵,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Alfa / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
All-inn / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۳۷۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۳۵,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۵۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۶۴۵,۰۰۰ تومان
۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Dora / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان
۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۶۳۵,۰۰۰ تومان
۴,۸۸۵,۰۰۰ تومان
۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
marmaray / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۶۳۵,۰۰۰ تومان
۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان
۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Feronya / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۶۵,۰۰۰ تومان
۳,۲۱۵,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۷۵,۰۰۰ تومان
۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۸۴۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۶۵,۰۰۰ تومان
۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Konak / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۸۸۵,۰۰۰ تومان
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۰۵,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۱۷۵,۰۰۰ تومان
۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۳۰۵,۰۰۰ تومان
۶,۲۲۵,۰۰۰ تومان
۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Avantgarde / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۳۰۵,۰۰۰ تومان
۶,۲۲۵,۰۰۰ تومان
۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
lamartine / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۳۰۵,۰۰۰ تومان
۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۶۵,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان
۳,۴۷۵,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Golden Age / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۴۰۵,۰۰۰ تومان
۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۱۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۵۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۳۵,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۱۵,۰۰۰ تومان
۳,۶۴۵,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۲۵,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۴۳۰,۰۰۰ تومان
۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۳۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۶۵,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت هتل با صبحانه
 • ترانسفر فرودگاهی
 • لیدر فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی
 • گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
 • مبلغ تور برای کودک زیر ۲ سال ۵۵۰.۰۰۰ تومان می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
 • بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
 • هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.
 • پرداخت ۵۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.
 • هتل و پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشند.
 • هرگونه کنسلی تور از سمت مسافر سوخت کامل می باشد.