کوش آداسی ویژه ۱۵ تیرماه

کد تور : Hirman_916

تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۴/۱۵
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۴/۲۲
مدت اقامت : ۶ و ۷
سفر هوایی : ایران ایر
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
23:00
ساعت رفت
02:00
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
GOLDEN APARAT / Kuşadası / BB
Standard
۶شب
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲
LAMBIANCE / Kuşadası / ALL
Standard
۶شب
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳
Panoroma Hill / Kuşadası / ALL
Land view
۶شب
۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۴
BLUE VISTA HILL / Kuşadası / ALL
Top
Land view
۶شب
۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵
Panoroma Hill / Kuşadası / ALL
Sea view
۶شب
۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶
BLUE VISTA HILL / Kuşadası / ALL
Top
Sea view
۶شب
۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷
GRAND BLUE SKY / Kuşadası / ALL
Standard
۶شب
۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۸
LE BLUE / Kuşadası / UALL
Lux
Land view
۶شب
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹
Ramada Resort / Kuşadası / ALL
Land view
۶شب
۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰
Ramada Resort / Kuşadası / ALL
Sea view
۶شب
۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱
Sealight Resort / Kuşadası / UALL
Standard
۶شب
۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲
Amara Sealight Elite / Kuşadası / UALL
Standard
۶شب
۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳
Aqua Fantasy / Kuşadası / ALL
Standard
۶شب
۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴
sunis effessunis effes/سونیس افس / Kuşadası / UALL
Sea side view
۶شب
۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵
sunis effessunis effes/سونیس افس / Kuşadası / UALL
Land view
۶شب
۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
LAMBIANCE / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Land view
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
BLUE VISTA HILL / ALL
Top
Land view
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Sea view
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
BLUE VISTA HILL / ALL
Top
Sea view
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
LE BLUE / UALL
Lux
Land view
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Land view
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Sea view
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Aqua Fantasy / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
sunis effessunis effes/سونیس افس / UALL
Sea side view
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
sunis effessunis effes/سونیس افس / UALL
Land view
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
  • ۶ شب اقامت در هتل
  • بلیط رفت و برگشت با ایرباس مدرن ایران ایر به ازمیر
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار
  • پرواز چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد.
  • نرخ تور برای کودک زیر ۲ سال ۲۹۰ هزار تومان می باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده شخص ثبت نام کننده می باشد