ارمنستان ۵روز ویژه نوروز ۹۹

کد تور : Hirman_9

 • تور ۴ شب و ۵روز | تاریخ رفت: ۲۸ اسفند ۹۸ الی ۱۳ فروردین ۹۹ | ساعت رفت:۱۲:۰۰ و ساعت برگشت: ۱۰:۰۰
تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
تاریخ برگشت : ۱۳۹۹/۱/۱۷
مدت اقامت : ۴ و ۵
سفر هوایی : ایر ارمنیا
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
10:00
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
Bella / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲
Baxos Yeravan / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۳
Shirak / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۴
Rejineh / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵
Comfort / Yerevan / BB
Top
Standard
۴شب
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۶
Artsakh / Yerevan / BB
Top
Standard
۴شب
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۷
Hrazdan / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۸
Royal Plaza / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۹
Metropl / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰
Best Western / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱
Aquatek / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲
Ani Plaza / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان - ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳
Europe / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴
Diamond / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵
Ararat / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶
Imperial Palace / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷
Aviatrans / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸
Ani Plaza / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹
Paris / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰
Standard
۴شب
۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان - ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۱
Hilton / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۲
Hyatt Place / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳
Opera Suite / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۴
tufenkian historic / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵
National / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۶
Radisson Blu / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۷
Grand Hotel / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۸
Marriot / Yerevan / BB
Standard
۴شب
۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Bella / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Shirak / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Rejineh / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Comfort / BB
Top
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Artsakh / BB
Top
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Hrazdan / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Metropl / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Aquatek / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Ani Plaza / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
-
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Europe / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Diamond / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Ararat / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Aviatrans / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Ani Plaza / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Paris / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
-
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Hilton / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
National / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Marriot / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
 • بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آرمنیا ایرویز 
 • ۴ شب اقامت در هتل با صبحانه
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی 
 • راهنمای فارسی زبان
 • سیم کارت
 • گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار
 • پرواز چارتر و غیر قابل کنسل می‌باشد.
 • پرداخت ۵۰% علی حساب در هنگام رزرو ضروریست.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت به عهده مشتری می‌باشد و آژانس هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
 • نرخ نوزاد ۴۱۰.۰۰۰ تومان میباشد.