تور افری تفلیس ۳شب و ۴روز ویژه ۲۹ آبان ماه

کد تور : Hirman_866

تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۸/۲۹
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۹/۲
مدت اقامت : ۳ و ۴
سفر هوایی : قشم ایر
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
21:15
ساعت رفت
10:00
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
dalida / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲
like / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
Eurasia / Tbilisi /
Standard
۴شب
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳
europa / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
astrian palace / Tbilisi /
Standard
۴شب
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۴
novo hotel / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۵
GNG / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶
astrian palace / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷
Toscano / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۸
Colombi / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
Vilton / Tbilisi /
Standard
۴شب
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۹
L Plaza / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
green queen / Tbilisi /
Standard
۴شب
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰
ameri / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱
Ramada / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲
Holiday Inn / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۳
Mercure / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴
Biltmore / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵
Radisson Blu Iveria / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
dalida / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
like / BB
Standard
۴شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
europa / BB
Standard
۴شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
novo hotel / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
GNG / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Toscano / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Colombi / BB
Standard
۴شب
Vilton /
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
L Plaza / BB
Standard
۴شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
ameri / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Ramada / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Mercure / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Biltmore / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید: