تور پاتایا+پوکت ۷شب و ۸ روز ویژه ۴ ابان ماه

کد تور : Hirman_857

تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۸/۱۸
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۸/۲۶
مدت اقامت : ۷ و ۸
سفر هوایی : ماهان
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
22:10
ساعت رفت
22:35
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
mp residence hotel / Pattaya / BB
Standard
۳شب
brother residence / Phuket /
Standard
۴شب
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۹۹ دلار
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۶۹ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۸۵ دلار
۲
Seashore Pattaya / Pattaya / BB
Standard
۳شب
Natural Resort / Phuket /
Standard
۴شب
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۲۰ دلار
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۹۰ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۱۵ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۷۸ دلار
۳
Beston / Pattaya / BB
Standard
۳شب
Andatel Grandé / Phuket /
Standard
۴شب
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۵۱ دلار
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۴۵ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۴۵ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۹۸ دلار
۴
Siwalai City / Pattaya / BB
Standard
۳شب
PJ Patong Resortel / Phuket /
Standard
۴شب
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۵۵ دلار
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۵۵ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۴۵ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۹۸ دلار
۵
A One Star / Pattaya / BB
Standard
۳شب
PJ Patong Resortel / Phuket /
Standard
۴شب
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۸۰ دلار
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۴۰۵ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۵۶۵ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۰۵ دلار
۶
Garden Sea View / Pattaya / BB
Standard
۳شب
Patong Heritage / Phuket /
Standard
۴شب
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۸۴ دلار
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۴۰۵ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۶۵ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۰۵ دلار
۷
Vista Pattaya / Pattaya / BB
Standard
۳شب
Royal Paradise / Phuket /
Top
Standard
۴شب
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۳۵ دلار
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۵۲۰ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۲۰ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۲۰ دلار
۸
Amari Residences / Pattaya / BB
Standard
۳شب
andaman beach / Phuket /
Standard
۴شب
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۷۰ دلار
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۵۸۰ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۵۰ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۳۵ دلار
۹
Royal Cliff Grand / Pattaya / BB
Standard
۳شب
Hyatt Regency / Phuket /
Standard
۴شب
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۵۳۵ دلار
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۹۰۵ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۴۹۵ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۹۰ دلار
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۹۹ دلار
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۶۹ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۰ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۸۵ دلار

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۲۰ دلار
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۹۰ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۱۵ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۷۸ دلار

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Beston / BB
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۵۱ دلار
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۴۵ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۴۵ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۹۸ دلار

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۵۵ دلار
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۵۵ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۴۵ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۱۹۸ دلار

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
A One Star / BB
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۸۰ دلار
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۴۰۵ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۵۶۵ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۰۵ دلار

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۸۴ دلار
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۴۰۵ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۶۵ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۰۵ دلار

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۳۵ دلار
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۵۲۰ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۲۰ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۲۰ دلار

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۷۰ دلار
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۵۸۰ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۳۵۰ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۳۵ دلار

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۵۳۵ دلار
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
+
۹۰۵ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۴۹۵ دلار
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
+
۲۹۰ دلار
به اشتراک بگذارید:
 • -بلیط رفت و برگشت
 • - ویزا
 • - ترانسفر فرودگاهی و بین شهری
 • - ۷ شب اقامت با صبحانه
 • -سیم کارت اعتباری تایلند
 • - لیدر فارسی زبان
 • - گشت شهری
 • - پاسپورت با ۷ماه اعتبار
 • - کپی شناسنامه و کارت ملی
 • - پرینت ۱ ماه آخر حساب با مهر بانک
 • - ۱ قطعه عکس رنگی ۳*۴
 • - آدرس، شغل، شماره تماس مسافر
 • نرخ کودک زیر ۲ سال ۹۹۰.۰۰۰ تومان میباشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
 • کلیه پکیجها به صورت چارتری می باشد و در صورت کنسلی از طرف مسافرین عزیز سوخت کامل میباشد.