تور آفری تفلیس ۴شب و۵ روز ویژه۲اذر ماه

کد تور : Hirman_854

  1. ​روزهای پرواز یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و جمعه می باشد.
  2. ساعات پروازی در روزهای مختلف متغیر می باشد.
تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۹/۲
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۹/۵
مدت اقامت : ۴ و ۵
سفر هوایی : قشم ایر
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
18:00
ساعت رفت
23:55
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
Vip Victoria / Tbilisi / BB
Top
Standard
۳شب
dalida / Tbilisi /

۰شب
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲
like / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
Eurasia / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳
europa / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
astrian palace / Tbilisi /

۳شب
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴
GNG / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵
guru / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۶
Toscano / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۷
Colombi / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
Vilton / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۸
green queen / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
L Plaza / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۹
City Center / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰
ameri / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱
Ramada / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان - ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲
Holiday Inn / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۳
Mercure / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴
Biltmore / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵
Radisson Blu Iveria / Tbilisi / BB
Standard
۳شب
۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Vip Victoria / BB
Top
Standard
۳شب
dalida /

۰شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
like / BB
Standard
۳شب
Eurasia / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
europa / BB
Standard
۳شب

۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
GNG / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
guru / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Toscano / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Colombi / BB
Standard
۳شب
Vilton / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
L Plaza / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
ameri / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Ramada / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
-
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Mercure / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Biltmore / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
  • بلیط رفت و برگشت قشم ایر
  • استقبال و ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی
  • پاسپورت با ۷ ماه اعتبار از زمان سفر
  • نرخ نوزاد زیر ۲سال ۳۹۰/۰۰۰ تومان می باشد
  • صدور بیمه نامه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری و معادل مبلغ ۶۰/۰۰۰ تومان می باشد
  • پرواز و هتل چارتر و گارانتی لذا غیر قابل استرداد می باشد