باکو ویژه نوروز ۹۹

کد تور : Hirman_8

 • تور ۶ شب و ۷ روز | تاریخ رفت:۱ فروردین ۹۸| ساعت رفت: ۰۸:۰۰ و ساعت برگشت: ۱۶:۰۰
تاریخ رفت : ۱۳۹۹/۱/۱
تاریخ برگشت : ۱۳۹۹/۱/۷
مدت اقامت : ۶ و ۷
سفر هوایی : ایران ایر
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
08:00
ساعت رفت
16:00
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
VILLA INN / Baku / BB
Standard
۶شب
۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۲
ROSE INN / Baku / BB
Standard
۶شب
۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۲۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۳
CAPITOL / Baku / BB
Standard
۶شب
۵,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۲۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۴
SKY / Baku / BB
Standard
۶شب
۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۳۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵
DIPLOMAT / Baku / BB
Standard
۶شب
۶,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۶
ATROPAT / Baku / BB
Standard
۶شب
۶,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۷
RAMADA BEACH / Baku / BB
Standard
۶شب
۶,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۲۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۸
WEST SHINE / Baku / BB
Standard
۶شب
۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۹
SUNDAY / Baku / BB
Standard
۶شب
۶,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۷۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰
HAZZ / Baku / BB
Standard
۶شب
۶,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۱۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۱۱
DESIRE / Baku / BB
Standard
۶شب
۶,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۲۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۱۲
AUROOM / Baku / BB
Standard
۶شب
۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۸۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۱۳
SAPPHIRE MARINE / Baku / BB
Standard
۶شب
۶,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۸,۳۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴
GANJALI / Baku / BB
Standard
۶شب
۶,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۹,۲۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۱۵
AKSENT / Baku / BB
Standard
۶شب
۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۷۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۱۶
RENESAINCE / Baku / BB
Standard
۶شب
۷,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۹,۳۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۱۷
BURJ SAHIL / Baku / BB
Standard
۶شب
۷,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۸۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۱۸
SHAH PALACE / Baku / BB
Standard
۶شب
۷,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۹,۲۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۱۹
MIDTOWN / Baku / BB
Standard
۶شب
۷,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۹,۷۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۲۰
GRAND EUROPE / Baku / BB
Standard
۶شب
۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۲۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۲۱
PULLMAN / Baku / BB
Standard
۶شب
۷,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۲۲
PARK INN / Baku / BB
Standard
۶شب
۸,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۲۳
EXCELSIOR / Baku / BB
Standard
۶شب
۸,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۲۴
BOULEVARD / Baku / BB
Standard
۶شب
۸,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۲۵
HYATT REGENCY / Baku / BB
Standard
۶شب
۹,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۲۶
HILTON / Baku / BB
Standard
۶شب
۱۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۱۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۲۷
FAIRMONT / Baku / BB
Standard
۶شب
۱۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۲۹۵,۰۰۰ تومان - ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
VILLA INN / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
ROSE INN / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان
۷,۲۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
CAPITOL / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۸۹۵,۰۰۰ تومان
۷,۲۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
SKY / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان
۷,۳۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
DIPLOMAT / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۰۹۵,۰۰۰ تومان
۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
ATROPAT / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۲۴۵,۰۰۰ تومان
۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۲۹۵,۰۰۰ تومان
۸,۲۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
WEST SHINE / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
SUNDAY / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۴۹۵,۰۰۰ تومان
۷,۷۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
HAZZ / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۵۹۵,۰۰۰ تومان
۸,۱۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
DESIRE / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۸,۲۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
AUROOM / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان
۸,۸۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۸۴۵,۰۰۰ تومان
۸,۳۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
GANJALI / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۹۴۵,۰۰۰ تومان
۹,۲۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
AKSENT / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان
۸,۷۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۱۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
RENESAINCE / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۰۹۵,۰۰۰ تومان
۹,۳۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۱۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
BURJ SAHIL / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۲۹۵,۰۰۰ تومان
۸,۸۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۱۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۴۹۵,۰۰۰ تومان
۹,۲۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۱۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
MIDTOWN / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۵۹۵,۰۰۰ تومان
۹,۷۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۲۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۲۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۲۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
PULLMAN / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۸۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۸۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۲۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
PARK INN / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۲۹۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۲۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
EXCELSIOR / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۵۹۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۲۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
BOULEVARD / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۶۹۵,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۲۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۲۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
HILTON / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان
۱۸,۱۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان

۲۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
FAIRMONT / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
۱۸,۲۹۵,۰۰۰ تومان
-
۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
 • بلیط رفت و برگشت تهران
 • باکو
 • تهران با پرواز ایران ایر
 • ۶ شب اقامت با صبحانه
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار
 • یک قطعه عکس ۴*۳
 •  

  پرداخت ۵۰ درصد مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامیست.
  پرواز چارتر و غیر قبل استرداد میباشد.
  نرخ کودک زیر دو سال ۶۹۵.۰۰۰ تومان میباشد.

  ویزای فرودگاهی ۲۶ دلار توسط مسافر در فرودگاه پرداخت می گردد.

  مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر و از بابت اعتبار پاسپورت بر عهده آژانس ثبت نام کننده است.