تور گرجستان ویژه نوروز ۹۹ ( ۴شب و ۵ روز)

کد تور : Hirman_6

 •  

  تاریخ ۲۸ اسفند ۴۰۰.۰۰۰ تومان افزایش نرخ دارد.

  تاریخ ۲۹ اسفند و ۱ فروردین ۶۰۰.۰۰۰ افزایش نرخ دارد.

  تاریخ ۲ فروردین ۶۰۰.۰۰۰ افزایش نرخ دارد.

  تاریخ ۳ فروردین ۴۰۰.۰۰۰ افزایش نرخ دارد.

  تاریخ ۴  فروردین ۴۰۰.۰۰۰ افزایش نرخ دارد.

  تاریخ ۸  فروردین ۶۰۰.۰۰۰ افزایش نرخ دارد.

  تاریخ ۹ و ۱۰  فروردین ۶۰۰.۰۰۰ افزایش نرخ دارد.

  تاریخ ۱۱  فروردین ۴۰۰.۰۰۰ افزایش نرخ دارد.

  تاریخ ۱۳ و ۱۴ و ۱۵   فروردین -۶۰۰.۰۰۰ کاهش نرخ دارد.

  ساعت های پروازی متغیر است با کانتر چک شود.

   
تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
تاریخ برگشت : ۱۳۹۹/۱/۱۵
مدت اقامت : ۴ و ۵
سفر هوایی : قشم ایر
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
16:30
ساعت رفت
20:00
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
Polo / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۳,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲
Elegance / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۳
baratishvili / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۴
eurolux / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۳,۸۱۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۵
Sky Georgia / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۶
guru / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۷
gmp / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۸
L Plaza / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۹
primavera / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۱۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰
gallery inn / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱
LM Club / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۶,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲
City Center / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳
Astoria / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴
green queen / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵
best western tibilisi / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶
Mercure / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۸,۵۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷
Holiday Inn Tbilisi / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان ۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸
Ambasadori / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹
IOTA / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰
Biltmore / Tbilisi / BB
Standard
۴شب
۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۱۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Polo / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۶۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Elegance / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۱۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
eurolux / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۸۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۳۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
guru / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
gmp / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
L Plaza / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
primavera / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
LM Club / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۶,۲۷۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۱۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Astoria / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۱۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Mercure / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۱۰,۰۰۰ تومان
۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Ambasadori / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
IOTA / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان

۲۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Biltmore / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۱۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
 • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • لیدر فارسی زبان
 •  اقامت در هتل با صبحانه 
 • گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار
 • تور ۴ شب و ۵ روز | تاریخ رفت: ۲۷ اسفند  الی ۱۵  فروردین ۹۹ | پرواز قشم ایر: ساعت رفت ۱۶:۳۰ و ساعت برگشت ۲۰:۰۰
 • پرواز چارتر و غیر قابل کنسل می‌باشد.
  پرداخت ۵۰% علی حساب در هنگام رزرو ضروریست.
  مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت به عهده مشتری می‌باشد و آژانس هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
  نرخ نوزاد ۵۹۰.۰۰۰ تومان میباشد.