تور بلغارستان وِیژه خرداد ماه

کد تور : Hirman_301

تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۳/۲۵
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۳/۳۱
مدت اقامت : ۷ و ۸
سفر هوایی : قشم ایر
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
Holiday Park / Varna / BB
Standard
۷شب
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲
Palma / Varna / BB
Standard
۷شب
۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳
Shipka / Varna / BB
Standard
۷شب
۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴
Luna / Varna / BB
Standard
۷شب
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۵
Golden Line / Varna / BB
Standard
۷شب
۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان ۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶
Royal / Varna / BB
Standard
۷شب
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۷
Central / Varna / BB
Standard
۷شب
۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان ۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸
Elena / Varna / BB
Standard
۷شب
۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان ۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۹
Double Tree By Hilton / Varna / BB
Standard
۷شب
۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
Prestige Hotel Aqua / Varna / BB
Standard
۷شب
۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
Palm Beach / Varna / BB
Standard
۷شب
۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲
madara / Varna / BB
Standard
۷شب
۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
Arena Mar / Varna / BB
Standard
۷شب
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
Prestige Aqua CLUB / Varna / BB
Standard
۷شب
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵
Marina Grand Beach / Varna / BB
Standard
۷شب
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶
Double Tree By Hilton / Varna / BB
Standard
۷شب
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۹,۰۰۰ تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Palma / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Shipka / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Luna / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Royal / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Central / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Elena / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Palm Beach / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
madara / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Arena Mar / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
پرواز با هواپیمایی قشم ایر
۷ شب اقامت
ترانسفر فرودگاهی
گشت خرید با ناهار
ویزای توریستی
سیم کارت هر اتاق
​ بیمه مسافرتی و راهنمای فارسی زبان
* ۱ قطعه عکس تمام رخ ۴×۳ رنگی زمینه سفید و جدید * گواهی اشتغال به کار اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار کپی کارت ملی و شناسنامه صفحه اول و دوم پرینت حساب بانکی ۳ ماه آخر موجودی ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان هر نفر فرم مشخصات فردی کپی صفحه اول پاسپورت و ویزای ( شنگن، آمریکا،کاناداو سایر اروپا) مدت زمان اخذ ویزا ۱۰ روز کاری میباشد
نرخ کودک زیر ۲ سال ۵۰۰/۰۰۰ تومان می باشد مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر سن همراهان و اعتبار به عهده آژانس ثبت نام کننده و ممنوعیت خروج به عهده مسافر می باشد در هنگام ثبت نام ۵۰% مبلغ تور دریافت میشود. در صورت تسویه افزایش نرخ دلار لحاظ نخواهد شد شرایط کنسلی بعد از صدور ویزا هیچ مبلغی مسترد نخواهد شد. در صورت عدم صدور مبلغ پرداختی به سفارت ۲+ شب هتل دریافت می گردد