تور کوالالامپور ۷ شب تعطیلات خرداد

کد تور : Hirman_259

مسافرین محترم به مقصد مالزی توجه داشته باشند ،طبق دستورالعمل جدید از اداره گمرکمالزی از تاریخ ۱ جولای ۲۰۱۷ مالیات 
enlightenedenlightenedجهانگردی بر اساس ستاره هتل روزانه از مسافرین بصورت مستقیم دریافت خواهد شد.
تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۳/۱۴
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۳/۲۱
مدت اقامت : ۷ و ۸
سفر هوایی : ماهان
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
22:30
ساعت رفت
23:15
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
sandipiresandipire/سندیپایر / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲
AncasaAncasa/آنکاسا / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳
Pacefic Express / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴
flamingoflamingo/فلامینگو / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۵
Grand seasonsGrand seasons/گرند سیزنز / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
۶
Sunway PutraSunway Putra/سان وی پوترا / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۷
novotelnovotel/نووتل / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۲,۷۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۸
furama bukit bintangfurama bukit bintang/فورما بوکیت بینتانگ / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۲,۷۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۹
CoursCours/کوروس / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰
ConcordConcord/کنکورد / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۱۱
IstanaIstana/ایستانا / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۲
Royale ChulanRoyale Chulan/رویال چولان / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱۳
Renaissance East Renaissance East /رنوسانس است / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱۴
SheratonSheraton/شراتون / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵
Grand MillenniumGrand Millennium/گرند میلنیوم / kuala lampur / BB
Standard
۷شب
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
sandipiresandipire/سندیپایر / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
AncasaAncasa/آنکاسا / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
flamingoflamingo/فلامینگو / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
novotelnovotel/نووتل / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۷۱۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۷۱۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۱۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
CoursCours/کوروس / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
ConcordConcord/کنکورد / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
IstanaIstana/ایستانا / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
SheratonSheraton/شراتون / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان 
ترانسفر فرودگاهی
صبحانه به تعدا شبهای اقامت
یک گشت شهری با ناهار در کوالالامپور
سیم کارت
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی
پاسپورت با ۷ ماه اعتبار
پرداحت ۵۰ درصد مبلغ کل تور هنگام ثبت نام الزامی است
مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر میباشد و آژآنس هیرمان هیچ گونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج مسافر ندارد