تور بدروم ۶ اردیبهشت

کد تور : Hirman_228

تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۲/۶
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۲/۱۴
مدت اقامت : ۶ و ۷
سفر هوایی : قشم ایر
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
23:55
ساعت رفت
03:00
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۶-۱۲ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
Tiana beach / Bodrum / ALL
Standard
۶شب
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۲
Grand Park / Bodrum / ALL
Lux
Standard
۶شب
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۳
Sundance / Bodrum / ALL
Standard
۶شب
۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۴
Yasmin / Bodrum / ALL
Standard
۶شب
۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۵
labranda / Bodrum / ALL
Standard
۶شب
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۶
SAMARA / Bodrum / ALL
Standard
۶شب
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۷
La Blanche / Bodrum / ALL
Standard
۶شب
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۸
Wow Bodrum / Bodrum / ALL
Standard
۶شب
۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۹
Kefaluka / Bodrum / ALL
Standard
۶شب
۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰
voyage / Bodrum / ALL
Standard
۶شب
۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Grand Park / ALL
Lux
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Sundance / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Yasmin / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
labranda / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
SAMARA / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
La Blanche / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Wow Bodrum / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Kefaluka / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
voyage / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید: