تور کیش ۳ شب

کد تور : Hirman_227

تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۱/۳۰
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۲/۲
مدت اقامت : ۳ و ۴
سفر هوایی : زاگرس
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته سه تخته کودک ۲ تا ۵ سال توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
Goldis / Kish Island / BB
Standard
۳شب
۵۶۰,۰۰۰ تومان ۷۲۰,۰۰۰ تومان ۵۲۰,۰۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲
Goldis / Kish Island / BB
Standard
۳شب
۵۶۰,۰۰۰ تومان ۷۱۰,۰۰۰ تومان ۵۱۰,۰۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳
Eram / Kish Island / BB
Standard
۳شب
۵۷۰,۰۰۰ تومان ۷۴۰,۰۰۰ تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۴
Eram / Kish Island / BB
Standard
۳شب
۵۷۰,۰۰۰ تومان ۷۴۰,۰۰۰ تومان ۵۴۰,۰۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵
Gardina / Kish Island / BB
Standard
۳شب
۵۹۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان ۵۴۰,۰۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶
Sunrise / Kish Island / BB
Standard
۳شب
۶۳۰,۰۰۰ تومان ۸۶۰,۰۰۰ تومان ۶۶۰,۰۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷
Hotel Eram / Kish Island / BB
Standard
۳شب
۶۵۰,۰۰۰ تومان ۸۹۰,۰۰۰ تومان ۶۱۰,۰۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۸
Aryan / Kish Island / BB
Standard
۳شب
۷۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۶۶۰,۰۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹
vida / Kish Island / BB
Standard
۳شب
۹۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۸۴۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Goldis / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
3 تخته
کودک 2 تا 5 سال
۵۶۰,۰۰۰ تومان
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۲۰,۰۰۰ تومان
۳۹۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Goldis / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
3 تخته
کودک 2 تا 5 سال
۵۶۰,۰۰۰ تومان
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۱۰,۰۰۰ تومان
۳۹۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Eram / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
3 تخته
کودک 2 تا 5 سال
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۷۴۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۳۹۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Eram / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
3 تخته
کودک 2 تا 5 سال
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۷۴۰,۰۰۰ تومان
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۳۹۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Gardina / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
3 تخته
کودک 2 تا 5 سال
۵۹۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۳۹۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Sunrise / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
3 تخته
کودک 2 تا 5 سال
۶۳۰,۰۰۰ تومان
۸۶۰,۰۰۰ تومان
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۳۹۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Hotel Eram / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
3 تخته
کودک 2 تا 5 سال
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۶۱۰,۰۰۰ تومان
۳۹۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Aryan / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
3 تخته
کودک 2 تا 5 سال
۷۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۳۹۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
vida / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
3 تخته
کودک 2 تا 5 سال
۹۱۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
  • بلیط رفت و برگشت با زاگرس 
  • مدرک محرمیت 
  • مدارک شناسایی معتبر