کوش آداسی ۱ اردیبهشت

کد تور : Hirman_225

تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۲/۱
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۲/۹
مدت اقامت : ۶ و ۷
سفر هوایی : ایران ایر
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
22:50
ساعت رفت
01:00
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۶-۱۲ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
Santur / Kuşadası / BB
Standard
۶شب
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان
۲
dabaklar / Kuşadası / BB
Standard
۶شب
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان
۳
Arora hotel / Kuşadası / BB
Standard
۶شب
۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان
۴
Panoroma Hill / Kuşadası / BB
Standard
۶شب
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان
۵
Belmare / Kuşadası / BB
Standard
۶شب
۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان
۶
Aria claros / Kuşadası / BB
Standard
۶شب
۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان
۷
Alkoclar / Kuşadası / BB
Standard
۶شب
۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان
۸
Fantasia Deluxe / Kuşadası / BB
Standard
۶شب
۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان
۹
Tusan beach / Kuşadası / BB
Standard
۶شب
۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰
pine bay / Kuşadası / BB
Top
Standard
۶شب
۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱۱
Ramada Resort / Kuşadası / BB
Standard
۶شب
۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲
LeBlue / Kuşadası / BB
Standard
۶شب
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱۳
Sealight Resort / Kuşadası / BB
Standard
۶شب
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱۴
Korumar / Kuşadası / BB
Standard
۶شب
۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵
Double tree by holton / Kuşadası / BB
Standard
۶شب
۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱۶
Amara Sealight Elite / Kuşadası / BB
Standard
۶شب
۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱۷
sunis effes / Kuşadası / BB
Standard
۶شب
۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Santur / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۹۲۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
dabaklar / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۹۲۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۹۲۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۹۲۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Belmare / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۹۲۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۹۲۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Alkoclar / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۹۲۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
۹۲۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
۹۲۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
pine bay / BB
Top
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۹۲۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۹۲۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
LeBlue / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۹۲۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۹۲۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Korumar / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۹۲۰,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۹۲۰,۰۰۰ تومان

۱۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۹۲۰,۰۰۰ تومان

۱۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۹۲۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
  • اقامت در هتل با توجه به خدمات هتل 
  • بلیط رفت و بزگشت با هواپیمایی ایران ایر
  • راهنمای فارسی زبان 
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • پاسپورت با ۷ ماه اعتبار
  • پرداخت ۵۰ درصد مبلغ کل تور هنگام ثبت نام الزامی است 
  • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر میباشد و آژآنس هیرمان هیچ کونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج مسافر ندارد