آنتالیا ۳۱ فروردین

کد تور : Hirman_223

تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۱/۳۱
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۲/۶
مدت اقامت : ۶ و ۷
سفر هوایی : سان اکسپرس
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
01:15
ساعت رفت
19:00
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۶-۱۲ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
Lara Hadrianus / Antalya / BB
Standard
۶شب
۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۲
Grand Park Lara / Antalya / BB
Standard
۶شب
۲,۷۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۳
Daima Biz / Antalya / BB
Standard
۶شب
۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۳۵,۰۰۰ تومان ۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۴
Grand Ring / Antalya / BB
Standard
۶شب
۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۵
maya world / Antalya / BB
Standard
۶شب
۲,۹۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۶
Paloma / Antalya / BB
Standard
۶شب
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۷
Dosinia / Antalya / BB
Standard
۶شب
۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۸
Sherwood Dreams / Antalya / BB
Standard
۶شب
۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۹
Grand Park Lara / Antalya / BB
Standard
۶شب
۳,۱۷۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۲۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰
Ramada plaza / Antalya / BB
Standard
۶شب
۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۱۱
Crystal deluxe / Antalya / BB
Standard
۶شب
۳,۳۲۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۵۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۱۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۱۲
adalya elite / Antalya / BB
Standard
۶شب
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۶۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۱۳
Titanic Beach / Antalya / BB
Standard
۶شب
۳,۷۵۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۱۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۱۴
Delphin Imperial / Antalya / BB
Standard
۶شب
۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۴۸۴,۰۰۰ تومان ۲,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۷۱۵,۰۰۰ تومان
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Daima Biz / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۳۵,۰۰۰ تومان
۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Grand Ring / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
maya world / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۹۱۵,۰۰۰ تومان
۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Paloma / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Dosinia / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان
۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان
۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۳,۱۷۵,۰۰۰ تومان
۳,۷۲۵,۰۰۰ تومان
۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان
۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۳,۳۲۵,۰۰۰ تومان
۳,۹۵۵,۰۰۰ تومان
۲,۷۱۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۶۵,۰۰۰ تومان
۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۳,۷۵۵,۰۰۰ تومان
۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان
۲,۹۱۵,۰۰۰ تومان
۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان
۴۸۴,۰۰۰ تومان
۲,۹۷۵,۰۰۰ تومان
۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
  • پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی سان اکسپرس
  • اقامت در هتل با توجه به خدمات
  • بیمه مسافرتی
  • لیدر فارسی زبان 
  • ترانسفر فرودگاهی
  • پاسپورت با ۷ ماه اعتبار
  • پرداخت ۵۰ درصد مبلغ کل تور الزامی است 
مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر میباشد و آژانس هیرمان هیچ گونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج مسافر ندارد