استانبول ۱ اردیبهشت

کد تور : Hirman_221

تاریخ رفت : ۱۳۹۷/۲/۱
تاریخ برگشت : ۱۳۹۷/۱/۹
مدت اقامت : ۷ و ۸
سفر هوایی : زاگرس
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
23:00
ساعت رفت
02:00
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۶-۱۲ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
topkapi / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان
۲
Sabena / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۱,۵۵۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۵,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان
۳
Grand Milan / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۱,۵۵۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان
۴
KayaKaya/کایا / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان
۵
Grand Emin / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان
۶
Grand Hilarium / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۲,۰۷۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان
۷
Nova Plaza / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۲,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان
۸
Titanic Business / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان
۹
Riva / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰
Dedeman / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۲,۴۶۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۵,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان
۱۱
Surmeli / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۲,۴۶۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۵,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان
۱۲
Bvs Lush / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان
۱۳
Bvs Lush / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان
۱۴
Grand Oztanik / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵
Grand Oztanik / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان
۱۶
Grand Cevahir / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان ۴,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۳۵,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷
Lares Park / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان
۱۸
Grand Hyatt / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان
۱۹
Cvk / Istanbul / BB
Standard
۷شب
۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۸,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۵,۰۰۰ تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
topkapi / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۹۲۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Sabena / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۱,۵۵۵,۰۰۰ تومان
۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۰۵,۰۰۰ تومان
۹۷۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۱,۵۵۵,۰۰۰ تومان
۲,۰۷۵,۰۰۰ تومان
۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
۹۷۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
KayaKaya/کایا / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۷۵,۰۰۰ تومان
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
۹۷۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Grand Emin / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان
۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان
۹۷۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۰۷۵,۰۰۰ تومان
۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان
۹۷۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Nova Plaza / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۲۸۵,۰۰۰ تومان
۳,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۹۷۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
۹۷۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Riva / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان
۹۷۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Dedeman / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۴۶۵,۰۰۰ تومان
۳,۹۱۵,۰۰۰ تومان
۱,۶۱۵,۰۰۰ تومان
۹۷۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Surmeli / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۴۶۵,۰۰۰ تومان
۳,۹۱۵,۰۰۰ تومان
۱,۶۱۵,۰۰۰ تومان
۹۷۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Bvs Lush / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۹۷۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Bvs Lush / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۹۷۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۸۵,۰۰۰ تومان
۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان
۹۷۰,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۸۵,۰۰۰ تومان
۱,۸۷۵,۰۰۰ تومان
۹۷۰,۰۰۰ تومان

۱۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان
۴,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۳۵,۰۰۰ تومان
۹۷۰,۰۰۰ تومان

۱۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Lares Park / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان
۹۷۰,۰۰۰ تومان

۱۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۴۵,۰۰۰ تومان
۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۹۷۰,۰۰۰ تومان

۱۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Cvk / BB
Standard
۷شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۶-۱۲ سال بدون تخت
۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۸,۸۴۵,۰۰۰ تومان
۲,۲۰۵,۰۰۰ تومان
۹۷۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید: