تور۴شب استانبول ۱۰آذر

کد تور : Hirman_1163

تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۹/۱۰
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۹/۱۴
مدت اقامت : ۴ و ۵
سفر هوایی : ماهان
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
06:50
ساعت رفت
15:25
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
Grand Milan / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲
Alfa / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳
White Monarch / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴
cumbali plaza / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵
Icon / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶
Dora / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷
Grand halic / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸
kervansaray / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹
Konak / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
Naz City / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱
de pera / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲
Grand Oztanik / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳
Avantgard / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴
Lazzoni Istanbul / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵
Grand Cevahir / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Alfa / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Icon / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Dora / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Konak / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Naz City / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
de pera / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Avantgard / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان ایر ۴ شب و ۵ روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل یک گشت شهری بیمه مسافرتی لیدر فارسی زبان ترانسفر فرودگاهی
گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار
مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده ی مسافر می باشد و ماهان سیر سام مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت. پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد. نرخ تور برای کودک زیر ۲ سال ۴۵۰.۰۰۰ تومان می باشد. درصورت نخواستن ترانسفر مبلغ ۱۰ دلار از تور کسر میشود.