تور۴شب استانبول ۵آذر

کد تور : Hirman_1158

این پکیج شامل۴۰۰/۰۰۰تومان افزایش نرخ است.
تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۹/۵
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۹/۹
مدت اقامت : ۴ و ۵
سفر هوایی : ترکیش
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
04:45
ساعت رفت
23:55
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
reydel / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۲
Grand Liza / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳
Kaya madrid / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴
birol / Istanbul / BB
Top
Standard
۴شب
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۵
THE GOLDEN PERA / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۶
White Monarch / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۷
max well / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۸
Tulip City / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۹
perarose / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰
Icon / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱
Icon / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲
Nova Plaza / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳
tulip pera / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴
Dora / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵
City Center / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶
Nova Plaza / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷
Ramada merter / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸
Golden Age / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹
lamartine / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰
the central palace / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۲۱
Grand Oztanik / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۲۲
Dedeman / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳
Lares Park / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۲۴
Richmond / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵
Naz City / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۲۶
Lazzoni Istanbul / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۲۷
Titanic City / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۲۸
Crowne Plaza / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹
Doubletree Hilton / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۰
Elysium / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۱
Ramada Plaza / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۲
Hilton Bomonti / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۳
Radisson / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۴
Elite World / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۵
Hilton Bosphorus Istanbul / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۶
Fairmont Quasar / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۷
Swissotel The Bosphorus / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۸
Ciragan Palace Kempinski / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
reydel / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Grand Liza / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
birol / BB
Top
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
max well / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Tulip City / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
perarose / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Icon / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Icon / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Nova Plaza / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
tulip pera / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Dora / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۱۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Nova Plaza / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۱۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۱۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Golden Age / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۱۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
lamartine / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۲۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۲۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۲۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Dedeman / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۲۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Lares Park / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۲۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Richmond / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۲۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Naz City / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۲۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۲۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۲۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۲۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۳۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Elysium / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۳۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۳۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۳۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Radisson / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۳۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۳۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۳۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۳۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

۳۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل یک گشت رایگان با نهار بیمه مسافرتی لیدر فارسی زبان
گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار
۱- نرخ تور برای کودک زیر ۲ سال ۳۵۰.۰۰۰ تومان می باشد. ۲- صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری و مبلغ آن به صورت جداگانه بر مبلغ تور اضافه می گردد. ۳- پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد. ۴-   مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از نظر اعتبار یا هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر می باشد