تور۴شب استانبول ۲۷آبان

کد تور : Hirman_1156

این پکیج شامل ۲۰۰/۰۰۰تومان کاهش نرخ است
 
تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۸/۲۷
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۹/۱
مدت اقامت : ۴ و ۵
سفر هوایی : ماهان
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
09:25
ساعت رفت
13:25
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
Grand Liza / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۲
Sabena / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۳
vizon / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۴
Grand Emin / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۵
White Monarch / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۶
Icon / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۷
Grand Hilarium / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۸
Grand halic / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۹
Konak / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۱۰
Grand Oztanik / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۱۱
Avantgarde / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۱۲
Grand Cevahir / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۱۳
Elysum Styles Taksim / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۱۴
Standard
۴شب
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵
Elite World / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Grand Liza / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Sabena / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
vizon / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Grand Emin / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Icon / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Konak / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Avantgarde / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
بلیت رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان ۴ شب اقامت در هتل راهنمای فارسی زبان بیمه مسافرتی گشت خرید
۱- اصل گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار
۱- پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد. ۲- نرخ تور برای کودک زیر ۲ سال ۴۰۵ هزار تومان می باشد. ۳- مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده شخص ثبت نام کننده می باشد