تور ۴ روزه استانبول ویژه ۱۸ ابان

کد تور : Hirman_1094

این پکیج شامل۵۰/۰۰۰تومان کاهش نرخ است
تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۸/۱۸
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۸/۲۱
مدت اقامت : ۳ و ۴
سفر هوایی : ماهان
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
06:50
ساعت رفت
11:35
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
monarch / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۲,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۵۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲
baykal / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۵,۰۰۰ تومان ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳
Kaya madrid / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۱۵۵,۰۰۰ تومان ۹,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۴
Sabena / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۵
APART YUVAM / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۶
fide hotel / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۳۰۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۷
efes taxim / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۰۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۸
Monopol Bristol / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۰۵۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۹
tamara residens / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۰۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰
montagna hera / Istanbul / BB
Top
Standard
۳شب
۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۵۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱
vizon / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۵۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲
Arsima Hotel / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳
perarose / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴
Nova Plaza / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵
Grand Hilarium / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۰۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶
White Monarch / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۰۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷
Dora / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۷۰۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸
Grand Ünal / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۷۰۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹
Icon / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۷۰۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰
kervansaray / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۷۸۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۱
Feronya / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۵,۰۰۰ تومان ۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۲
Ramada merter / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۵۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳
Green Park Merter / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۵۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۴
Titanic Business / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵
lion / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۶
Grand halic / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۵۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۷
lamartine / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۴,۱۵۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۸
Central Palace / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹
Golden Age / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳۰
Grand Oztanik / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۱۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳۱
Avantgarde / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳۲
palazzo donizetti / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۴,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۵۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۵۵,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳۳
Titanic City / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۶,۱۲۵,۰۰۰ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳۴
Grand Cevahir / Istanbul / BB
Standard
۳شب
۴,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
monarch / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۹۴۵,۰۰۰ تومان
۳,۳۵۵,۰۰۰ تومان
۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
baykal / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۵,۰۰۰ تومان
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۱۵۵,۰۰۰ تومان
۹,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Sabena / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۰۵,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
fide hotel / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۳۰۵,۰۰۰ تومان
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
efes taxim / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۰۵,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان
۴,۰۵۵,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۰۵,۰۰۰ تومان
۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
montagna hera / BB
Top
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۵۵,۰۰۰ تومان
۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
vizon / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان
۴,۳۵۵,۰۰۰ تومان
۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۰۵,۰۰۰ تومان
۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
perarose / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Nova Plaza / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان
۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان
۴,۶۰۵,۰۰۰ تومان
۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۱۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان
۴,۶۰۵,۰۰۰ تومان
۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۱۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Dora / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۷۰۵,۰۰۰ تومان
۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۱۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۷۰۵,۰۰۰ تومان
۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۱۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Icon / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۷۰۵,۰۰۰ تومان
۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۲۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۷۸۵,۰۰۰ تومان
۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۲۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Feronya / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان
۴,۹۰۵,۰۰۰ تومان
۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۲۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۵۵,۰۰۰ تومان
۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۲۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۵۵,۰۰۰ تومان
۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۲۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۲۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
lion / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان
۵,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۲۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۵۵,۰۰۰ تومان
۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۲۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
lamartine / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۱۵۵,۰۰۰ تومان
۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۲۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۱۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۰۵,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۲۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Golden Age / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان
۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۳۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان
۳,۵۱۵,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۳۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Avantgarde / BB
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان
۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۳۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۳۴۵,۰۰۰ تومان
۵,۹۵۵,۰۰۰ تومان
۳,۵۵۵,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۳۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۶,۱۲۵,۰۰۰ تومان
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

۳۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۳شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۶۴۵,۰۰۰ تومان
۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
ترانسفر فرودگاهی 
لیدر فارسی زبان
بلیط رفت و برگشت
بیمه مسافرتی
پاسپورت با اعتبار ۷ ماه
نرخ کودک زیر ۲ سال ۵۵۰/۰۰۰  تومان می باشد