تور۵روزه استانبول ۲۶مهر

کد تور : Hirman_1091

تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۷/۲۶
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۷/۳۰
مدت اقامت : ۴ و ۵
سفر هوایی : اطلس گلوبال
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
05:20
ساعت رفت
22:20
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
Grand Milan / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲
Monopol Bristol / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۳
kervansaray / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۴
taksim express / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۵
Green Park Taksim / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۶
Bvs Lush / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۷
Grand Cevahir / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۸
Golden Age / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۹
Grand Oztanik / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰
Lausos Palace / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱
Standard
۴شب
۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲
Mercure / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳
POINT TAKSIM / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴
Titanic City / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵
Conrad / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶
Grand Hyatt / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۴۹,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷
club sunny world / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸
Cvk / Istanbul / BB
Standard
۴شب
۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Bvs Lush / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Golden Age / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Mercure / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Conrad / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۱۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۴۹,۰۰۰ تومان
۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۱۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

۱۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Cvk / BB
Standard
۴شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی ۴ شب و ۵ روز اقامت در هتل یک گشت رایگان با نهار بیمه مسافرتی لیدر فارسی زبان
گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار
- کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد. - در زمان رزرو ۵۰% مبلغ تور دریافت می گردد. - مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. - نرخ تور برای کودک زیر ۲ سال ۴۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.