تور۷روزه آنتالیا۲۴مهر

کد تور : Hirman_1090

تاریخ رفت : ۱۳۹۸/۷/۲۴
تاریخ برگشت : ۱۳۹۸/۸/۱
مدت اقامت : ۶ و ۷
سفر هوایی : ماهان
تلفن همراه : ۷۲۰۰ ۹۴۰ ۰۹۱۲
تلگرام :hirmantravel@
ایمیل : info@hirmantravel.com
01:30
ساعت رفت
05:30
ساعت برگشت
R مشخصات هتل / دو تخته یک تخته ۶-۱۲ سال با تخت ۲-۶ سال بدون تخت توضیح
۱
نام هتل
نوع اتاق
مدت
agon hotel / Antalya / BB
Standard
۶شب
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲
atalla / Antalya / BB
Standard
۶شب
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۳
melodi / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۴
Club Herakles / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۵
HIMEROS BEACH KEMER / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۶
himeros life hotel / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۷
belkon / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۸
armas kalpan / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۹
armas labada / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰
Cender / Antalya / ALL
Standard
۶شب
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱
transatlantik / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲
sensitive permium / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳
orang county / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴
lara family club / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵
Grand Park Lara / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶
crystal water world / Antalya / UALL
Top
Standard
۶شب
۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷
asteria kremlin palace / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸
Sherwood Breezes / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹
Club Sera / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰
asteria club belek / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۱
Alkoçlar Exclusive / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۲
VENEZIA PALAC / Antalya / UALL
Top
Standard
۶شب
۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳
bia lara / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۴
selectum luxyry / Antalya / UALL
Standard
۶شب
۱۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
مشخصات هتل /

۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
agon hotel / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
atalla / BB
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
melodi / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
belkon / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
armas kalpan / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
armas labada / UALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Cender / ALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
transatlantik / UALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
orang county / UALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۵

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۶

نام هتل
نوع اتاق
مدت
crystal water world / UALL
Top
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۷

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۸

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۹

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Club Sera / UALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۰

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۱

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۲

نام هتل
نوع اتاق
مدت
VENEZIA PALAC / UALL
Top
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۳

نام هتل
نوع اتاق
مدت
bia lara / UALL
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان

۲۴

نام هتل
نوع اتاق
مدت
Standard
۶شب
دو تخته
یک تخته
۶-۱۲ سال با تخت
۲-۶ سال بدون تخت
۱۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
به اشتراک بگذارید:
پرواز رفت و برگشت اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی لیدر فارسی زبان
گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار
نرخ تور برای کودک زیر ۲ سال: ۲۹۵.۰۰۰ تومان بیمه مسافران بالای ۶۰ سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد. هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. پرداخت ۵۰% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است. هتل و پرواز به صورت چارتر وغیر قابل استرداد می باشند. هرگونه کنسلی تور از سمت مسافر سوخت کامل می باشد.